66 – 67

64 – 65

68 – 71

VZDĚLÁVÁNÍ

Pozvednutí sjezdů mládeže na vyšší úroveň

Zatímco se řada mladých Indů ztrácí ve světě informací a sekulárního myšlení, BAPS neustává v hledání nových cest umožňujících propojení s mladší generací.

N

a Západě mívá letní škola přestávky a studenti většinou zaplaví bazény, prázdninové atrakce, zábavní parky a celkově tráví více času s přáteli a s rodinou. Ovšem pro členy organizace BAPS Swaminarayan Sanstha je to rovněž příležitost k duchovnímu obohacení na různých sjezdech mládeže. Ty se obvykle konají na regionální úrovni, ovšem na červenec 2013 mladí lidé naplánovali Sjezd severoamerické mládeže BAPS, který se uskutečnil v Atlantě ve státě Georgia, kam se sjelo více než 8 tisíc účastníků a dobrovolníků z celého kontinentu i odjinud. Šlo o historicky první takovéto setkání hinduistů v Severní Americe. Akci tvořily dohromady tři sjezdy zaměřené na různé věkové skupiny. Po slavnostním zahájení konaném 4. července se zde shromáždilo nejprve 3320 středoškoláků, po nich 2950 žáků základních škol a na závěr 1900 mladých odborníků a příbuzných.

Sjezd nabádal mládež k hlubšímu porozumění a praktikování životní cesty stojící na čtyřech pilířích: správné znalosti (džňána), zbožné oddanosti (bhakti), odstupu od světských cílů (vairágja) a mravnosti (dharma). To jsou stěžejní hodnoty hinduistického světa, jež před dvěma staletími dále rozvinul Svámínárájan (Swaminarayan, 1781–1830). Sjezd poskytl mladým lidem prostor k diskuzi o naléhavých každodenních otázkách, s nimiž se potýkají a které slýchají z různých stran, a dále k tomu zahrnout praktické duchovní techniky pro úspěšné překonání těchto strázní do běžného života. Slavnostní zahájení provázelo kulturní vystoupení. Účastníci z různých oblastí předvedli své nadání ve zpěvu, tanci, herectví a dalších oborech.

Yogini Patel z Atlanty uvedla: „Nečekala jsem, že to bude tak důkladně propracované a provázané. V tom spatřuji obrovský rozdíl ve srovnání s jinými sjezdy. Postavy v těch dramatech – ztotožňuji se s jejich životní situací, jejich život je můj život a jejich myšlenky jsou mé myšlenky.“ V čase vyhrazeném jednotlivým věkovým skupinám (3 dny pro každou) probíhaly věku přiměřené aktivity, jako hry, diskuze a kulturní program, které se účastníkům postaraly o zábavu a pomohly jim aktivně se dozvědět víc o čtyřech pilířích.

Učitelé z BAPSu z celého světa se s účastníky dělili o své vědomosti týkající se hinduistických hodnot a vyrovnaného života. Pujya Mahant Keshavjivandas Swami, hlavní přednášející pro všechny tři kategorie, posluchačům vysvětlil, co je celoživotní cesta pravého hinduisty. Jakkoli čtyři pilíře vycházejí z prastarého písma, nacházejí uplatnění i dnes. Správné znalosti znamená víc než jen fakta a informace. Moudrost spočívá v umění rozlišit poznatky, jež jsou toliko zajímavé, do těch, které jsou nepostradatelné pro další pokrok. Dharma usměrňuje naše chování i to, jak se stavíme k povinnostem, jsme-li zodpovědní. Nevztahuje se pouze k duchovnímu rozvoji, ale pomáhá rovněž dosáhnout úspěchu na poli akademickém a pracovním. Pujya Anandswarupdas Swami, vedoucí představitel Swaminarayan Akshardham v Gándhínagaru v Indii, vysvětlil: „Čtyři pilíře nejsou jen něco, o čem by se mělo mluvit, je třeba je žít. A abychom je žili, měl by středobodem našeho života být guru, on a nic jiného. To je jediná cesta, jak žít správně duchovní život.“

Sjezd byl v pořadí šestým svého druhu, který se pod záštitou BAPS uskutečnil od roku 1984. Ročník 2013 se řadí bezesporu k největším. Jiger Amin, vedoucí skupiny organizátorů, říká: „První setkání, kde se začalo uvažovat o tomto sjezdu, se konalo v roce 2010 a zúčastnilo se ho pár lidí z různých koutů Severní Ameriky. Během následujících dvou let (2010–2012) ti lidé věnovali značnou část svého volného času – tj. školních prázdnin a dovolených – plánování a vymýšlení programu. V únoru roku 2013 se v Atlantě sešly dvě stovky dobrovolníků na rozjezdové schůzce, aby definitivně doladili logistiku sjezdu konaného již za pár měsíců.“

Mladá účastnice si dělá poznámky.

Příprava na tak velkou akci představuje dokonalou názornou ukázku toho, jak aktivně zapojit mládež, a to nikoli pouze jako účastníky, ale i jako dlouholeté aktivisty a dobrovolníky, kteří se přímo podílejí na programu. Rozsah jejich činnosti byl široký a zapojení probíhalo na mnoha úrovních. Jiger Amin to dále upřesňuje: „Provedli jsme předběžný průzkum, abychom vybrali 263 různých dětských skupin z celé Ameriky, kdy v každé skupině bylo průměrně osm členů. Celkem 240 skupin vzniklo z řad středoškoláků a vysokoškoláků. Na regionální úrovni se vyškolilo celkem 436 skupinových vedoucích pro sjezdové kategorie děti a náctiletí, včetně malé skupiny z Austrálie a Nového Zélandu. Na plánování a pořádání se pak podstatnou měrou podílelo 350 hlavních skupin mladých lidí z celé země. Tito dobrovolníci museli skloubit volnočasové dobrovolnické aktivity se školou a prací. Přibližně 614 účastníků se přímo zapojilo do zkoušení kulturních představení a dalších vystoupení. Počítáme-li všechny dílčí složky, měli jsme zde přibližně 110 vedoucích skupin různého zaměření. Mezi hlavní sektory patřila zdravotní pomoc, kuchyně, doprava, ubytování, hospodářské práce, logistika, programování, koordinace, návštěvy chrámů a další.“

Každý třídenní program si kladl za cíl nejen pozvednout duchovnost, ale také zanechat v účastnících dojem silnějšího smyslu pro rovnováhu v životě. Za kategorii středoškoláků a vysokoškoláků nám Dhawal Tank z kanadského Toronta řekl: „Myslím, že sjezd přináší delegátům nový pohled na to, jak se v životě držet kořenů, jak ctít kulturu a dědictví svého národa. Lidé si často myslí, že dochází k nějakému střetu civilizací, střetu kultur. Já si naopak myslím, že celý tento projekt vypovídá právě o tom, že k žádnému střetu nedochází. Dva přístupy k životu mohou existovat vedle sebe. Můžete být věrní svým kořenům a nedostat se do konfliktu; můžete dosáhnout úspěchu a být šťastní.“ Na jedné z videoprojekcí běžel přímý přenos z Indie, ve kterém Jeho svatost Pramukh Swami Maharaj, duchovní otec BAPS, požehnal všem účastníkům sjezdu, aby upevnil jejich odhodlání jít tou správnou cestou a aby jim pomohl porozumět vlastním kořenům, napojit se na ně, zachovat si svou kulturní identitu a zůstat pevný ve víře.

FOTO © BAPS


Osm tisíc mladých lidí se zájmem o dharmu

Hlavní sjezdový sál s velkými projekcemi na stěnách, včetně pěti živých přenosů přímo z Indie.
Účastníci sjezdu provádějící pobožnost za Svámínárájana.
Hlavní přednášející Pujya Mahant Keshavjivandas Swami.