49

48

50

VÍRY LIDSTVA

Islám

„Není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho poslem.“
Šaháda (islámské vyznání víry)

Založení: Islám vznikl asi před 1400 léty na území současné Saúdské Arábie.

Zakladatel: Prorok Mohamed.

Hlavní spisy: Korán, svaté písmo islámu, a Hadís, učení, výroky a život proroka Mohameda.

Následovníci: Více než miliarda lidí žijících převážně na Středním východě, v Indonésii, Pákistánu, Bangladéši, Africe, Číně a východní Evropě.

Náboženské školy: Islám se dělí na dvě hlavní odnože. Sunnité jsou vyznavači politických následovníků Mohameda. Šíité uznávají Mohamedovy pokrevní následovníky, kteří všichni zemřeli v útlém věku mučednickou smrtí.

Souhrnná charakteristika

Islám v překladu znamená „podvolení“, podřízení se vůli Boha, Alláha. Ti, kteří se mu podřídí, se nazývají muslimy. Islám stojí na pěti pilířích, čili základních projevech víry – činech, které musí za svého života vykonat každý muslim. Těmito pilíři jsou: (1) Víra v Alláha. (2) Pětkrát denně modlitba: pokleknutí čelem k Mekce, svatému městu.  (3) Dávání almužny: Každý muslim musí část svého výdělku věnovat na podporu mešity a chudých.  (4) Půst: Během ramadánu (devátého měsíce islámského kalendáře) se musí pravověrný věřící od úsvitu do soumraku postit.  (5) Pouť: Sjednocující síla spojující lidi, kteří přijali islám. Alespoň jednou za život musí každý věřící muslim vykonat pouť do posvátného města Mekky, pokud je k tomu tělesně a duševně způsobilý. Ať boháč nebo chuďas, každý se oblékne do prostého bezešvého roucha z bílé látky. Islám káže bezvýhradný monoteismus, kdy Mohamed je jediným, prvním a posledním, prorokem Boha na zemi. Důraz je kladen na bratrství věřících, na neoddělování náboženského a světského života, na podřízenost Božímu zákonu, nepožívání alkoholu, dobré chování a omezení všeho kromě Alláha. Islám je dnes nejrychleji se rozrůstajícím náboženstvím na světě.Cíle islámu

Hlavním cílem islámu je dojít věčného života, jak fyzického, tak duchovního, v nebi s Alláhem. Nebe je ráj, který oplývá radostí a potěšením, kde člověk přebývá v překrásných zahradách s fontánami, pochutnává si na lahodném jídle, které mu přinášejí půvabné dívky. Člověk je nejušlechtilejším Božím výtvorem, řadí se dokonce nad anděly. Muslimové mají svatou povinnost obracet na islám ostatní lidi. Islám vyznává neochvějné přesvědčení, že je jediným správným náboženstvím, jedinou cestou vedoucí ke spáse. Z tohoto přesvědčení vyvěrá kromobyčejné zanícení při šíření víry a snaze o to obracet na ni druhé. Dokonalou vizí lidské společnosti je zde islámská teokracie.

Cesta muslima

Jedinou cestou vedoucí ke spáse je odevzdání se Alláhovi, a dokonce ani tehdy nemá člověk jistotu, jelikož Alláh si může usmyslet, že i duše pravověrného věřícího může zakusit utrpení. Dobrý muslim se vzdá pýchy – jež je jedním z hlavních hříchů – a řídí se pouze vůlí Alláha, jak je v Koránu vyjádřena prorokem Mohamedem. Pouze toto a nic jiného vede ke smysluplnému životu a uchrání člověka před hrůzami pekelnými, jež čekají na všechny hříšníky a bezvěrce. Muslim věří v „pět zásad“ a v „pět pilířů“ islámu. Z pohledu islámu patří mezi nejdůležitější ctnosti pravdivost, umírněnost a pokora před Bohem, zatímco nejdůležitější praktiky pro potěchu Alláha jsou půsty, pouti, modlitby a dobročinnost v zájmu muslimské společnosti. Zmiňovaných „pět zásad“ zní: (1) Existuje pouze jeden pravý Bůh: Alláh.  (2) Jsou andělé, jejichž vůdcem je Gabriel.  (3) Jsou čtyři Bohem inspirované knihy: Mojžíšova Tóra, Zabur (Davidovy texty nebo Žalmy), Ježíšův Injil (evangelia) a Korán (Alláhovo poslední poselství), které je nade všemi zmiňovanými písmy.  (4) Byla řada Alláhových proroků, na jejímž vrcholu stanul Mohamed, poslední prorok.  (5) Přijde den posledního soudu a zmrtvýchvstání. Šestou zásadou, která není povinná, je víra v kismet neboli „osud“ či „předurčení“.

Kruhy poutníků v mešitě v Mekce v Saúdské Arábii a uprostřed mezi nimi Ka’ba.

FOTO © komerční fotobanka