48

47

49

VÍRY LIDSTVA

Křesťanství

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Evangelium podle Jana 3.16 (český ekumenický překlad)

Založení: Křesťanství vzniklo asi před dvěma tisíci let na místě dnešního Izraele.

Zakladatel: Ježíš Nazaretský, nebo též Ježíš Kristus, Mesiáš (v dosl. významu „Pomazaný“).

Hlavní spisy: Bible svatáStarýNový zákon.

Následovníci: Odhadem dvě miliardy lidí.

Náboženské školy: Křesťanství se dělí na tři hlavní proudy: římsko-katolická církev, pravoslaví a protestantství. V protestantství existuje více než dvacet tisíc církví.

Souhrnná charakteristika

Většina křesťanů se ztotožňuje s apoštolským vyznáním víry: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého…, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.“ Křesťanská víra se dotýká především principů zmíněných ve výše uvedeném vyznání, ovšem existují výjimky pramenící z odlišných výkladů. Křesťanství se vyznačuje neochvějným přesvědčením, že je jediným správným náboženstvím, jedinou cestou vedoucí ke spáse. Odtud se bere horlivost misionářů, naléhavost při obracení na víru. Důraz je kladen na přijetí Ježíše Krista jakožto vtělení Boha a Spasitele, dále na dobré chování, na soucit, službu lidstvu, víru a přípravu na poslední soud. Zachráněni budou pouze dobří křesťané, pouze oni přijdou do nebe. Ve vyspělých státech přívrženců ubývá, v rozvojových zemích se jejich počty naopak zvyšují.Cíle křesťanství

Cílem křesťanství je věčný život s Bohem v nebi, dokonalý život v Boží slávě a blaženosti. Je to i osobní život, z něhož se těší duše podle toho, nakolik ušlechtilá byla za života na zemi.

Cesta křesťana

Lidskou strázeň způsobuje protivení se vůli Boha. Člověk potřebuje spasit před silami, které by ho zotročily a zničily, jako je strach, sobectví, beznaděj, touha a nadpřirozené působení Ďábla, hřích a smrt, vůči nimž je bezbranný. Spásy může dojít pouze prostřednictvím Ježíše Krista, tedy tím, že přijme, že Ježíš vstal z mrtvých a že je to důkaz Boží moci, vítězící nad hříchem a nad smrtí. Dobrý křesťan vede ctný život, je poslušen Boha z vděčnosti, že obětoval Ježíše za hříchy všech, kdo v budoucnu přijmou Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána. Ježíš se znovu vrátí a bude soudit svět, nastolí vládu Boha na zemi. Dodržováním Božího zákona, jak je sepsán v Bibli, a dík Boží milosti člověk nakonec dojde spásy. Ti, kdo této blaženosti nedosáhnou, budou po smrti uvrženi do pekla věčného zatracení a utrpení.

Typický protestantský kostel amerického venkova.

FOTO © komerční fotobanka