47

46

48

VÍRY LIDSTVA

Judaismus

„Člověk má tři přátele, na něž spoléhá. První z nich – bohatství – při něm stojí, pouze dokud mu štěstí přeje. Druhý z nich – příbuzní – při něm stojí, pouze dokud neulehne do hrobu, kde ho nechají. Třetí přítel – dobré skutky – půjde s člověkem i do hrobu.“
Talmud

Založení: Judaismus se zrodil asi před 3700 léty na Blízkém východě (především v Kanaánu, dnešním Izraeli; a v Egyptě).

Zakladatel: Abrahám, otec rodu, a Mojžíš, jenž osvobodil židovské otroky z Egypta.

Hlavní spisy: Tóra (Starý zákonTalmud).

Následovníci: Asi 14 milionů lidí z celého světa, z čehož polovina žije na území Spojených států amerických.

Náboženské školy: Židé se dělí na ortodoxní, konzervativní a reformní, přičemž existuje řada lokálních a etnických odnoží.

Souhrnná charakteristika

Náboženství Židů nelze oddělit od jejich historie coby národa. Velká část Tóry se ubírá po stopách Abrahámova rodu, přes Izáka, Jákoba, Josefa až k Mojžíšovi, nejvýznamnějšímu Božímu prorokovi židovských dějin. Právě Mojžíš zvěstoval judaismu „Deset božích přikázání“ a zavedl náboženskou doktrínu a tradici. Tóra (v dosl. překladu „Doktrína“, „Učení“ či „Zákon“) sestává především z psané Tóry, tj. židovské Bible čili Starého zákona; a z ústně tradované Tóry sepsané nakonec do podoby Talmudu (dosl. „Pokyn“), a sice ve dvou úpravách: Jeruzalémský Talmud a o něco autoritativnější Babylonský Talmud. V užším slova smyslu se jako Tóra označuje pouze Pentateuch, tj. prvních pět knih Starého zákona. Ve smyslu mravních a náboženských zásad má židovská Tóra podobně ucelené uplatnění jako hinduistická dharma.

Nejnápadnějším a nejpodstatnějším rysem judaismu je přísný monoteismus. Židé mají neotřesitelnou víru v jednoho jediného Boha, jež je znám jako Jehova, též Jahve, „jehož jméno se nemůže brát nadarmo“ a který je původcem všeho stvoření. Židé sami sebe považují za vyvolený národ, národ stojící stranou všech ostatních lidí na Zemi právě dík svému zaslíbení Jahvemu. Největší důraz se klade na úctu k obyčejnému životu, na obřady v synagoze, modlitby a čtení písma. Jen málo náboženství se může chlubit tak uzavřenou rodinnou tradicí jako judaismus, kdy domov je pevnou oporou víry a bezpečným útočištěm věřících. Každý den ráno a večer se každý Žid utvrzuje ve víře pronášením Mojžíšovy modlitby: „Slyš, ó Izraeli, Pán Bůh náš jediný je Bůh.“Cíle judaismu

Cílem judaismu je přísné dodržování Tóry, židovského písma, jež může člověku i společnosti ulehčit od strázně. Za dodržování Božího zákona bude člověk odměněn v budoucím životě, až přijde mesiáš a přemůže zlo a odmění spravedlivé Božím královstvím tady na Zemi, Božím věkem. Duše poté spočine v radosti a lásce Boží.

Cesta judaisty

Člověk tíhne na dvě strany: dobro a zlo. Buď může následovat Boží zákon, nebo se mu vzepřít a ocitnout se pod vlivem Ďábla, který Boží dílo nahlodal. Dodržování Božího zákona znamená nejvyšší mravnost, jíž lze dosáhnout dodržováním Tóry, což Bohu přináší radost. Člověk musí dbát na spravedlnost, dobročinnost, mravy a poctivost, být věrný jedinému pravému Bohu, Jahvemu.

Synagoga v Berlíně.

FOTO © komerční fotobanka