46

45

47

VÍRY LIDSTVA

Zoroastrismus

„Nuže, dva prvotní duchové, jež zjevují se jako dvojčata, jsou Lepší a Špatný, a to v myšlenkách a slovech a činech.
Mezi těmito dvěma moudrý správně volí; ne tak hlupák.“
Avesta

Založení: Zoroastrismus (někdy též zarathuštrismus) se zrodil před 2600 léty ve starověkém Íránu.

Zakladatel: Zarathuštra (lat. Zoroaster).

Hlavní spisy: Avesta, soubor svatých textů ve starém íránském jazyce (avestském).

Následovníci: 145 tisíc lidí, většinou žijících poblíž Mumbaje, kde se jim říká Pársové.

Náboženské školy: V současnosti existují tři – šahenšaj, kadmifassali.

Souhrnná charakteristika

Základ zoroastriánské etiky tvoří dva principy: zachovávání života a boj proti zlu. V zájmu zachování života musí člověk obdělávat půdu, chovat dobytek, ženit se či se vdávat a mít děti. Askeze a celibát se v zoroastrismu zavrhují. Ceněna je čistota a vyhýbání se poskvrnění (smrtí, démony atd.). V rámci boje proti zlu se musí člověk vždy stavět proti silám zla i proti těm, jež jsou na jejich straně. Zoroastrismus hlásá monoteismus, avšak uznává vládu dvou kosmických sil (dualismus). V čele sil dobra stojí Ahura Mazda neboli Ohrmazd („Moudrý pán“), zatímco silám zla velí Angra Mainju neboli Ahriman („Zlý duch“). Každý má na své straně plejádu válečníků – na jedné straně jsou to andělé a archandělé, na straně druhé šiky démonů a arcilotrů. Nakonec, až přijde soudný den, zvítězí dobro, a tehdy se objeví mesiáš a spasitel jménem Saošjant a potrestá zlo a současně s tím nastolí řád a ráj na Zemi. Ústředním motivem víry je posvátný oheň, který neustále hoří v každé domácnosti. Oheň se pokládá za jediný symbol hodný uctívání, ježto očišťuje a je velkým pomocníkem, pochází ze samotného Slunce.Cíle zoroastrismu

Cílem zoroastrismu je zasloužit si místo v nebi, kde by mohla duše spočinout s Ahura Mazdou a navěky se těšit jeho blaženosti.

Cesta zoroastriána

Lidský život je podle zoroastrismu mravní boj, tedy nikoli usilování o poznání či osvícení. Člověk se ocitá na Zemi, aby si uvědomil a přijal tento život, a ne se mu bránil a popíral ho, aby před ním utíkal. Spása spočívá v podřízení se vůli Ahura Mazdy, jak pravil prorok Zarathuštra. Člověk, lidská duše, má pouze jeden život. Má svobodu volby, kdy si může vybrat mezi dobrem a zlem, přičemž zlo zosobňuje Angra Mainju, který se vzepřel Bohu. V okamžiku smrti je každý člověk souzen a vykázán do zasloužených mezí. Zoroastriáni si nejvíce ze všech ctností cení pravdy, po níž následují dobré myšlenky, slova a skutky. Také si vysoce cení mravného života. Třebaže přijde zmrtvýchvstání, soudný den a nebe na Zemi (a poté budou potrestáni všichni hříšníci), všechny hříchy nakonec shoří ve věčném ohni a lidé navždy spočinou s Ahura Mazdou. Peklo v zoroastrismu netrvá věčně.

Chrám ohně Ataš Kádé v íránském Jazdu.

FOTO © komerční fotobanka