17

16

18 – 19

Z ÁGAMICKÝCH DĚL ŠIVAISMU

Odhalování posvátných textů

Ezoterický úvod do Mrgéndra-ágamy (1. 5–17), jak ji pro nás odhalil bůh Indra

V

 Nárájanově poustevně velcí mudrci žijí čistý život plný odříkání, se soustředěným srdcem i myslí uctívají šivalingam a vzývají Šivovu přítomnost ve všem živém. Boha Indru jejich píle a upřímnost ohromila, a proto na sebe vzal podobu askety a přišel do jejich poustevny. Mudrci ho přivítali se zbožnou úctou. Indra je pak požádal, aby mu vyprávěli o jejich způsobu uctívání.

Mudrci odpověděli: „Uctívání šivalingamu, které vykonávají asketové, aby dosáhli svých vytoužených cílů, je opravdu nevyhnutelná sádhana, je nařízená samotnými védamisútrami. Ve védách je Rudra zmiňován jako nejvyšší bůh, který existuje jako nejvyšší smysl všech světů a manter. A v kalpa sútrách byla ustanovena pravidla, jak vzývat Rudrovu okamžitou přítomnost.“

I když mudrci dostatečně vysvětlili význam uctívání lingamu, Indra, který chtěl otestovat jejich duchovní vyzrálost a znalost ágam, je vyzval: „Váš posvátný text, který vás nabádá, abyste vykonávali činnosti jakou je například uctívání šivalingamu, je výsledek neporozumění. Znalost získaná z posvátného textu je pouhý mýtus – zbytečná, protože Bůh, který vám dal tento posvátný text, se neliší od slov tohoto textu. Proto samotné slovo by mělo být považováno za nejvyššího Boha. Pokud tvrdíme, že Bůh má konkrétní podobu, srovnatelnou s tou naší, a že on a slovo existují odděleně, pak Bůh nemůže existovat současně na různých místech, kde se konají obětní rituály. Boží existence tedy nemůže být dokázána. Všechny důkazy lidí, kteří chtějí dokázat Boží existenci, například skrze přímé vnímání, úsudek nebo slovní svědectví, nemají ani tu nejmenší váhu. Neslouží k zamýšlenému úmyslu. Slovní svědectví o Bohovi je bezpředmětné, protože kromě těchto slov svědectví neexistuje žádný důkaz o určité podobě Boha. A jak by vlastně běžné světské žvatlání mohlo dokázat Boží existenci?“

Na vrcholku hory Kailásy: V horských výšinách vědomí čtyři mudrci dostávají vědomosti od Šivy.

Mudrci, kteří takto byli zmláceni prudkými vlnami asketova ateistického argumentu, zůstali stát jako hory, pevně, klidně a bez jakékoli odezvy. Jeden z nich se odvážil odporovat a tvrdil, že všemocná božská podoba Íšvara-Šiva má neomezené schopnosti vykonávat kosmické činnosti: „Boží podoba našeho Pána není nikdy zošklivena, zdeformována nebo zdegenerována jako naše vlastní těla. Takže tvé tvrzení, že bytost, která má určitou podobu a nemůže být současně na různých místech, není prokazatelné. Tvůj argument, že neexistuje bůh, například bůh Indra, který by byl oddělen od slova Indra, se zdá být dobrý, stejně tak jsou odděleny třeba slova nádobaměsíc. Samozřejmě, pouhé slovo nádoba by nezadrželo vodu, ani slovo měsíc nemůže šířit chladné, zářivé paprsky. Takže kromě těchto pojmenování existují odděleně ještě věci, které jsou těmito slovy pojmenovány. Jak by slova, která naznačují děj nebo podoby, mohla tvořit neoddělitelný celek s těmito ději a podobami samotnými? Všechny probíhající děje by tak byly zbaveny svého původního záměru, pokud by věci nebo děje a slova, která je označují, tvořily neoddělitelný celek. Vaše tvrzení, že všechny věci jsou neskutečné, jde proti rozumu, protože vše je ovládáno vztahem mezi příčinou a důsledkem. Pokud jsou živly, jako například vzduch nebo prostor, neskutečné, jak je možné, že se rozpadnou a pak se zase znovu vytvoří? Vyvíjí se z určitých příčinných zdrojů a znovu se do nich po určité době znovu vstřebají. Takže jsou skutečné. Ani běžné světské užití slov nelze odsunout stranou jako neopodstatněné, protože je zakotveno v starodávné a stále platné tradici.“

Mudrce tato diskuze tak potěšila, že se jejich oči zaplavily požehnanými slzami. Když je Indra v tomto stavu uviděl, velmi ho to těšilo a odhalil jim svou pravou boží podobu zářící jako paprsky vycházejícího slunce, které opečovávaní nebeská stvoření. Když mudrci tohoto oslnivého boha uviděli, opěvovali ho, recitovali mu hymny z Rg-védy, Jadžur-védySáma-védy a pak mu padli k nohám.

Indra k nim promluvil: „Mudrci, vyberte si požehnání podle svého přání, požehnání, které je na celém světě považováno za to nejvyšší.“ Mudrci ho požádali, aby jim dal návod, jak si vykládat pravidla zmíněná v šivaistických ágamách.

Dr. S. P. Sabharathnam Sivacharyar

Dr. S. P. Sabharathnam Sivacharyar pochází ze starobylé kněžské linie ádišaivů; je odborníkem na tamilštinu a sanskrt, zaměřuje se na védy, ágamy a na texty šilpa-šástry. Tento článek je převzat z jeho nedávného překladu Mrgéndra-ágamy.

Ilustrace © A. Manivel