9

6 – 8

10 – 11

NÁZORY

Požehnání gurua

O síle, která se ukrývá v Gájatrí mantře, a významu iniciace od opravdového učitele.

V

ýznam sanskrtského slova mantra můžeme přeložit jako „to, co inspiruje mysl.“ Gájatrí mantra zní následovně: Óm bhúr bhuvah suvah – tat savitur varénjam, bhargó dévasja dhímahi, dhijó jó nah pračódaját.

Tato mantra je ukázkový chvalozpěv z véd, který opěvuje Boha jako projev slunečního boha (Savitar), který je zdrojem života, světla a tepla, a proto je považován za stvořitele vesmíru a v něm ukryté životní síly. Bez odrecitování této mantry je hinduistický obřad nedokončený. Zastává neodmyslitelné místo ve všech obřadech hinduistické společnosti.

Aby však tato mantra měla co možná největší účinek, člověk, který čeká na svou iniciaci, by ji měl slyšet od osvíceného gurua. Když totiž tuto mantru přijmeme od takového gurua, mantra je obohacena o osvícenou sílu tohoto člověka, o stav uvědomění a bdělosti. Gájatrí mantra tedy má obrovský potenciál, aby vedla člověka čekajícího na svou iniciaci do vyšších duchovních úrovní, vede a inspiruje tak jeho mysl k dosažení nejvyššího lidského cíle.

Význam sanskrtského slova guru je odvozen od slabiky „gu“, která znamená „temnotu“ a „ru“, která znamená „rozháněč.“ Guru je tedy rozháněč temnoty. Pod temnotou se myslí temnota nevědomosti. Ten, kdo rozhání nevědomost svých žáků, je tedy guru. Ve slově guru ale nalezneme ještě další význam. Slabika „ru“ také znamená „světlo.“ Guru je tedy člověk, který se snaží vést své žáky z tmy nevědomosti ke světlu moudrosti.

V pravém smyslu slova je guru ten, který probouzí mysl svého žáka a ukazuje mu cestu k sebeuvědomění. Nepředává žákovi pouze své znalosti, ale předává mu i kus sebe a své duchovní osvícení. Hlavní úkolem každého gurua je tedy pomoci žákovi nahlédnout do skutečného světa, probudit jeho uvědomělost a porozumění pravému smyslu života.

Pravým smyslem života je uvědomit si Boha. Aby si mysl uvědomila nejvyšší Pravdu, musí být připravena a očištěna. Tento proces očisty by měl být tedy prvním úkolem každého gurua – musí projasnit žákovo vidění, odstranit prach nevědomosti z jeho očí a vyleštit tak zrcadlo jeho mysli. Tento pomalý proces je základním požadavkem pro osvícený život. Můžeme ho dosáhnout pouze pravidelnou meditací a tím, že budeme žít vědomě a s čistou myslí.

V dnešní době je však nalézt opravdového gurua, tedy satgurua, velmi obtížné. Někteří jsou spíše pseudoguruové, kteří oddanou službu pro dobro všech přetvořili k vlastnímu obohacení se a jejichž aktivity jsou zcela komerční. Tito byznys-guruové působí především kvůli vidině dobrého výdělku. Zneužívají důvěru lidí, kteří k nim s nevinností dítěte přicházejí, aby jim pomohli nasměrovat jejich duchovní život. Toto však bohužel není nový fenomén. V našich posvátných textech se o tom píše už delší dobu. Například v Kulárnava-tantře nalezneme následující úryvek:

Je celá řada guruů, která má vynikající znalosti ve védách a šástrách; ale guruové, kteří nalezli nejvyšší Pravdu, jsou vzácní. Na světě je hodně guruů, kteří ukazují svým žákům snad vše, ovšem kromě posvátné znalosti, jak nalézt sebe sama; ale jen velmi malá hrstka guruů vnáší světlo osvícení do duší svých žáků. Je mnoho guruů, kteří okrádají svých stoupenců o bohatství; ale je pouze pár guruů, kteří pomáhají žákům zbavit se připoutanosti ke světu. Opravdový guru je ten, kdo svou přítomností přináší nejvyšší požehnání. Pouze takového gurua by si měl vybrat bystrý člověk a ne nikoho jiného.

Autor článku.

Osvícený guru předává svým žákům vlastní duchovní záři a probouzí v nich dřímající vesmírnou sílu. Je však důležité, aby samotný žák vyvinul úsilí a vytěžil z toho, co mu předal jeho guru, co nejvíce.

Dr. Madas Arjun Rao

Dr. Madas Arjun Rao, kterému je 76 let, nyní v důchodu, je bývalý úředník Organizace spojených národů, v současnosti se věnuje čtení a psaní článků s náboženskou tématikou.