12 – 13

10 – 11

14 – 15

Devět klíčových názorů světského humanismu a jejich hinduistické protiklady

Převzato z knihy Tančení se Šivou: Současný hinduistický katechismus (Dancing with Śiva: Hinduism’s Contemporary Catechism).názor světského humanismu hinduistický pohled
1 Odmítání teismu Věřím v nonteismus, protože neexistuje žádný racionální důkaz o existenci Boha a nebudu sám sobě nalhávat, že existuje nějaká nejvyšší Bytost. Pevná víra v Boha Věřím v jednu všudypřítomnou nejvyšší Bytost, která je zároveň imanentní i transcendentní, Stvořitel i neprojevená skutečnost. Velké duše vypovídaly o svých osobních zkušenostech s Bohem, jehož existence je potvrzena ve svatých písmech.
2 Odmítání náboženství a pověr Myslím si, že tradiční náboženství a víry kážou nepravdivé názory, jsou omezující a vedou své příznivce k nevzdělanosti, zaslepenosti a dogmatismu, a že mou povinností je být aktivně skeptický a vyhrazovat se vůči představám ortodoxních náboženství a všech pokusům vysvětlovat svět pomocí nadpřirozena. Úcta k náboženstvím Věřím, že světová náboženství jsou založena na platných nadpřirozených zkušenostech s božskou existencí. Věřím, že žádné náboženství není nad druhé při kázání cesty ke spáse, že všechny opravdové náboženské směry vypovídají o Boží čisté lásce a světle, a tudíž si zasluhují naši toleranci a porozumění.
3 Pokračování lidstva Věřím, že zachování a zlepšení lidského druhu je můj hlavní zájem, a v globální lidskou rodinu, která musí uchovat planetu Zemi pro další generace tím způsobem, že vytvoří světovou, všude platnou morálku a právní systém. Vše je posvátné Věřím v posvátnost života, což zahrnuje celý vesmír a jeho obsah, a tedy i v zachování planety Země a všech jejích živých druhů a v hodnotu duchovních autorit, které pracují se světovými vůdčími osobnostmi a radí jim v záležitostech týkajících se vládnutí.
4 Být dobrý i bez nějakého Boha Věřím, že žít dobrý, mravný život je cesta ke kolektivnímu štěstí a že morálka má racionální, světskou podstatu. K dobrotě mě vede Bůh Věřím, že morální, duchovní život je základem k nejvyšší formě individuálního a společného dobra a že morální zákony jsou hluboce zakořeněny ve víře, duchovních zážitcích, svatých textech a kulturní moudrosti.
5 Ochrana lidských práv Věřím v rozšiřování lidských práv, v rozšiřování intelektuální a morální svobody a ve světovou demokracii, která striktně odděluje církev od státu, čímž omezuje diskriminaci a zaručuje rovnoprávnosti a spravedlnosti pro všechny. Zachovávání všech lidských práv Věřím v rovnováhu lidských práv a povinností, v nutnost stejné náboženské a intelektuální svobody pro přívržence všech náboženství a v to, že hinduistické správně uplatňované duchovní zásady zamezí diskriminaci a povedou k spravedlnosti a rovnosti všech.
6 Vzdělání a svobodné bádání Věřím v rozvoj tvůrčích schopností člověka pomocí vzdělání v umění, vědách a také v zásadní význam svobodného bádání v otevřené, pluralitní, všestranné společnosti. Vědění a svoboda Věřím, že existuje hluboká studna lidské karmy a schopnosti, která zavdává vzniku tvořivosti, umění, vědy a vůbec všech forem vědění. Ty budou lidé nejlépe rozvíjet, když jim bude dána neomezená svoboda myšlení a bádání.
7 Spoléhání se pouze na zdravý rozum Věřím v uplatnění a rozvoj rozumu a v moderní vědu jako v hlavní nástroj k porozumění vesmíru, řešení lidských problémů a k umožnění každému člověku, aby využil své nejlepší schopnosti. Spoléhání se nejen na rozum, ale i na božské vědomí Věřím, že plně porozumět vesmíru je možné pouze za spolupráce božského vědomí a náboženské tradice s rozumem a vědou, a že tyto směry nejsou ve vzájemném rozporu.
8 Soustředění se pouze na tento život: odmítání posmrtného života Věřím v hledání naplnění a štěstí v tomto životě a odmítám všechny myšlenky o reinkarnaci a posmrtném životě, protože jsou nepravdivé a nepodložené. Žiju naplno tady a teď, pomáhám ostatním a vytvářím lepší, spravedlivější svět. Víra v reinkarnaci Věřím v reinkarnaci, v to, že duše, vědomí jsou nelokální (nejsou součástí lidského těla) a existují i po fyzické smrti. Nicméně není plodné lpět na minulých nebo budoucích životech, je moudřejší žít plně v přítomnosti, naplňovat dharmu (soulad s božským principem), abychom mohli v příštích životech dosáhnout našeho vyššího smyslu.
9 Vědecký kreacionismus Věřím v Darwinovu vědecky podloženou evoluční teorii a v naturalismus, v to, že existuje pouze náš poznaný svět a že neexistuje žádné nadpřirozené nebo duchovní stvoření, kontrola nebo význam. Objevy moderní vědy Věřím, že přirozené a nadpřirozené tvoří jeden celek, že věda je pouze jedno měřítko vesmíru, a že kvantová fyzika v podstatě objevuje skutečnost, jež má nemateriální povahu, čímž potvrzuje hinduistické tvrzení o jednotném Vědomí, které prostupuje celým vesmírem.