47 – 53

40 – 46

54 – 55

NAUČNÉ POJEDNÁNÍ

Poznej sám sebe: lekce 8–14

14 denních lekcí, které nám pomohou na cestě k osvícení

Lekce 8

Čakry, střediska vědomí

Hledající: Co jsou to čakry?

Učitel: Čakry jsou střediska síly, která propojují naše fyzické a astrální tělo s naší duší. Pokud je vnitřně vnímáme, jsou pestrobarevné a můžeme je i slyšet. Čakra je sanskrtské slovo, které znamená „kolo“. Čakry jsou skryté kruhy síly a oblasti síly naší mysli. Múládhára, základ neboli „kořenné středisko“ na spodní části naší páteře řídí naší paměť. Nad ní se nachází šest dalších čaker, které ovládají rozum, sílu vůle, poznání, boží lásku, boží zrak a světlo – čakry jdou přesně v tomto pořadí. Pod múládhárou je sedm nižších čaker, střediska přirozených pudů, naší živočišné povahy.

Hledající: Jsou čakry mezi sebou propojeny?

Učitel: Ano, čakry jsou propojeny třemi hlavními nervovými kanály neboli nádí, kterými proudí všechny životní síly a síly naší mysli. Nádí idá je pasivní ženský nervový kanál; nádí pingalá je průbojný mužský kanál. Přímo z míchy vychází nádí sušumná, kterou proudí čistá energie. Když jsou idá a pingalá v rovnováze, vědomí si můžeme zaměřit do našeho nitra. Této harmonie můžeme dosáhnout pomocí hathajógy, ovládáním dechu a meditací. Nakonec pravidelnými stavy intenzivního rozjímání kosmická energie uvnitř sušumny, kundaliní neboli „hadí síla“, která se pohybuje nahoru a dolů uvnitř páteře, vystoupá do bohatě rozkvetlé čakry na temeni hlavy a dostáváme se až za naše vědomí, dosahujeme přirozenost átmana. Yogaswami se modlíval takto: Ó, Bohyně, Šakti, univerzální energie dřímající uvnitř mého těla, probuď se!“

Úkol: Pozorujte všechny kolem sebe. Snažte se uhádnout, kdo žije zejména za pomoci čaker lásky a porozumění a kdo se řídí spíše nižšími čakrami pudů a živočišné povahy. Óm.

Sedm pudových čaker je na obraze znázorněno v nohách člověka, pak vidíme sedm čaker ve střední části jeho těla a sedm citlivých čaker nad jeho hlavou. Části vědomí řízené jednotlivými čakrami jsou znázorněny barevnými pruhy v pozadí.


Lekce 9

Náš mocný bůh Šiva

Hledající: Kdo je Šiva?

Učitel: Šiva je Bůh, nestvořená nejvyšší existence. Můj satguru, moudrý Yogaswami, prohlásil: „Univerzální existence je Šiva. Vše, co nemá přesnou polohu ani jméno, je Šiva. Mystický klenot známý jako óm je Šiva. Vše, co nemá žádnou podobu, je Šiva. Vše, co je pravdivé, je Šiva.“ Šiva nebyl nikdy stvořen. Existoval vždy a stvořil vše, včetně jednotlivých lidských duší. Šiva je jedna Bytost, ale má tři podoby: Parašiva, svrchovaná absolutní realita, věčný, nehmotný, nespoutaný – to je jeho první neviditelná forma. Svrchovaně čisté vědomí, Parašakti, je všudypřítomná, nekonečná druhá forma jeho existence, kterou můžeme najít ve všem, co stvořil. Jeho třetí forma, prvotní Pán, Paraméšvara, je náš osobní bůh a vládce všech tří světů. Je pro nás útěchou, když víme, že Šiva je naším Božím otcem i matkou. To, co je nám nejblíže a miluje nás, je náš mocný Šiva.

Hledající: Je Šiva přítomen ve všem?

Učitel: Neomezený Šiva je všudypřítomná, nadvědomá, nejvyšší mysl. Jeho existence je součástí všeho živého i neživého, současně je ve veškerém vnitřním i vnějším světě. Tato nespoutaná sat-čit-ánanda, Bytí-Vědomí-Blaho, nemá začátek ani konec. Vše se nachází v jejím nitru, ona sama je ve všem. Satguru Yoga¬swami řekl: „Poznáš Šivu, když budeš stále klidný. Bůh je Láska. Bůh je Pravda. Bůh je všudypřítomný. Je ve všem. Celý svět závisí na neviditelné energii jeho činů. Je úplně jedno, zda tuto energii nazveme Bohem, Šivou nebo jinak.“ Yogaswami pak jako modlitbu pronesl: „Všude, vždy a v každém můžeš slyšet Boží hlas.“

Úkol: Pokuste se najít místo, kde Šiva není. Hledejte důkladně všude, doma i venku. Během toho si uvědomte, zda můžete sami sobě dokázat, že Šiva je vše a je ve všem. Óm.

Nejvyšším cílem duše v životě, ať už v tomto nebo jiném, je uvědomení si svého splynutí s Bohem. Tato jednota je na obraze zobrazena setkáním Šivy s jóginem a jejich splynutí pod fíkovníkem.


Lekce 10

Naše neposkvrněná, nesmrtelná duše

Hledající: Jaká je opravdová podstata naší duše?

Učitel: Naše individuální duše je nesmrtelné duchovní světlo, které oživuje život a neustále se reinkarnuje až do té doby, kdy jsou vytvořeny a vyřešeny všechny nezbytné karmy a kdy si uvědomí svou neoddělitelnost od Boží existence. Naše individuální duše je výtvorem Šivy a zdrojem všech naších vyšších schopností, včetně vědění, vůle a lásky. Naše duše nemá pohlaví. Nikdy neumírá, ani když naše čtyři schránky a těla – fyzické, pránické, instinktivní a duševní – změní svou podobu nebo zaniknou, jak se běžně stává. Naše duše je naše nejniternější podoba. Nejsme naše fyzické tělo, mysl nebo emoce. Jsme nesmrtelná duše.

Hledající: Vyvíjí se naše duše a postupně dospívá?

Učitel: Abychom porozuměli tajům naší duše, musíme rozlišovat mezi naší duševní stránkou a její podstatou. Jako duše jsme individuální a jedineční, lišíme se od ostatních. V jádru naší jemné duše je sat-čit-ánanda, neoddělitelná láska; a jádrem této lásky je Parašiva, svrchovaný Šiva, neboli vše přesahující realita. To tvoří jádro duše, které se nemění a nevyvíjí. Jsou věčně dokonalé a spojené se Šivou. Naši duši můžeme přirovnat k žaludu, v kterém se ukrývá statný buk, ale pouze jako malé semeno, které teprve musí vyrůst. Naše duše dospívá díky zkušenostem, vyvíjí se během mnoha životů až k vznešenosti Šivy, kterého si nakonec plně uvědomí. I když duše dosáhne plného uvědomění si Šivy, dále se vyvíjí v tomto a jiných světech až nakonec splyne s prvotní duší jako kapka vody s jejím pramenem, s oceánem. Můj guru mě ujistil: „Nepřeháním, když říkám, že člověk je bůh.“

Úkol: Udělejte si jednoduché cvičení. Zvedněte svou ruku a pak ji opět nechte klesnout. Přemýšlejte: „Není v mé paži stejná síla jako síla Šivy ve všem živém?“ Óm.

Tato probuzená duše se zvednutýma rukama na znamení projevu úcty k Bohu rozjímá nad beztvarým Parašivou (purpurové šivalingamy) a nad Šivou v podobě Mahéšvary a sat-čit-ánandy (modrozelené šivalingamy).


Lekce 11

Svět, ve kterém žijeme

Hledající: Kde se vzal tento svět? Je skutečný?

Učitel: Bůh Šiva stvořil tento svět a ještě mnoho dalších světů relativní skutečnosti pro duše, které se vyvíjí. Tento svět a vše, co v něm existuje je májá, materiální princip. Zatímco Bůh je zcela jistě skutečný, svět, který stvořil je jen relativně skutečný. To neznamená, že celý vesmír je jen pouhá představa a že neexistuje, ale spíše to, že je nestálý a neustále se mění. Je však chyba říci, že celý svět je jen iluze, protože pro obyčejné vědomí člověka je zcela skutečný a jeho existence nás vede k Bohu. Relativně skutečný tedy říkáme proto, abychom ho odlišili od neměnné skutečnosti Boha.

Hledající: Proč je na světě tolik utrpení a bídy?

Učitel: Svět má dvojí povahu. Každý jeho prvek má svůj protiklad: radost a smutek, dobro a zlo, lásku a nenávist. Prožitím si těchto stavů duše se učíme a vyvíjíme, nakonec nalezneme Pravdu, která přesahuje všechny protiklady. Svět je místo, kde je tvořen náš osud, kde se plní naše touhy a kde dospívají naše duše. Na světě postupně ze stavu nevědomosti přecházíme k moudrosti, z temnoty se dostáváme na světlo, z vědomého přijetí smrti k nesmrtelnosti. Můj satguru řekl: „Celý svět je ášram, ve kterém všichni lidé vykonávají sádhanu.“ Musíme milovat svět, protože ho stvořil Bůh. Svět je skvělé místo, nesmíme se ho bát. Je to překrásný dárek od Šivy, je to hřiště jeho dětí, ve kterém jsou navzájem spojeny duše mladých s dušemi starých lidí – mladí prožívají svou karmu, zatímco staří se pevně drží své dharmy. Mladí lidé rostou a dospívají, staří lidé toho zase již mnoho ví. Yogaswami vysvětlil: „Svět je jako vzdělávací systém. Někteří jsou ve školce, někteří již studují, aby měli bakalářský titul.“

Úkol: Pozorujte děti, které si hrají, matku vzdělávající své dítě, dělníka vykonávajícího svůj úkol. Snažte se vidět svět jako školní třídu plnou zkušeností, jako ášram, ve kterém všichni vykonávají sádhanu. Óm.

Žena přemýšlí o světě, ve kterém žije, o životě plném rodinných záležitostí, hostin, setkání, povinností, konverzací, smutných událostí, slavností, objevů, zodpovědnosti a různých vztahů.


Lekce 12

Sebeuvědomění jako nejvyšší životní cíl

Hledající: Co je nejvyšší cíl našeho života?

Učitel: Našim nejvyšším cílem je uvědomit si existenci Šivy v jeho absolutní, transcendentní podobě, která je po tomto prozření i naší nejvyšší a konečnou podobou – věčná, beztvará, prostorově neohraničená Pravda. Tato Pravda leží za hranicí naší mysli, za hranicí našich pocitů, za všemi projevy nebo pohnutkami mysli. Osoba, která spatří tuto Pravdu a začne na vše nahlížet ze správné perspektivy, pak přenese i vnější skutečnosti do této perspektivy. Pak ji tedy vidí jako něco neskutečného, ale ne jako něco bez významu. Tuto hlubokou zkušenost musíme zakusit během života v našem fyzickém těle. Neustále se rodíme znovu jen proto, abychom si uvědomili Šivu. Nic víc. Naše pravá prapodstata je Šiva, ale stává se zkušeností pouze, když jsme si tento stav prožili.

Hledající: Jaká je cesta k átmanu?

Učitel: Po každém narození musíme splnit více cílů vedoucích k tomu nejvyššímu cíli, který se nám odhalí po dobrém prožití mnoha životů jako jediný cíl, za kterým člověku stojí za to hnát se celý život. Boha a sami sebe poznáme pouze, když svou pozornost zcela obrátíme do našeho nitra pomocí soustředění, meditace a rozjímání a udržíme si výslednou samádhi, to, co nelze popsat, to, o čem mluvili slavní rišiové, Parašivu ukrývajícího se za naší klidnou myslí. Můj satguru prohlásil: „Když se mysl a duše splynou s Bohem, je to samádhi.“

Úkol: Posaďte se a představte si, že nad vámi je jen nicota, pod vámi a kolem vás není také nic. Pokuste se sami rozplynout v této nicotě. Tak prohloubíte porozumění o átmanu. Óm.

Na tomto obraze je jógin v horské jeskyni. Po meditaci a uctívání transcenduje svou mysl, uvědomuje si svou božskou podstatu, jásá, své ruce drží vysoko nad hlavou na znamení toho, že splynul s Bohem.


Lekce 13

Satguru: duchovní průvodce

Hledající: Kdo je satguru?

Učitel: Existuje mnoho druhů guruů, kteří jsou nástrojem Šivy a odhalují roušku nevědomosti tam, kde existuje vědění ve své původní čistotě. Máme tedy gurua hudby, gurua umění, gurua tance, gurua filozofie; ale nejdůležitější je satguru, guru jógy, siddha guru osvícení, Satguru je plně vyspělý a uvědomělý člověk, který nám aktivně pomáhá v našem duchovním životě a osobním rozvoji. Ne všichni guruové jsou satguruové. Satguru je džňánin, plně uvědomělý osvícený člověk, který vidí za hranice duality a vidí jednotu všeho. On je osvícený, plný světla a lásky. Boha vidí ve všem, v každém člověku. Je člověkem, který prostě je a nevidí v ničem žádné rozdíly. Tím se právě liší od ostatních guruů.

Hledající: Opravdu člověk potřebuje mít svého gurua?

Učitel: Kromě vzácných výjimek guru potřebuje každý na své duchovní cestě a záleží na každém, kam až je ochoten a schopen jít ve své současné inkarnaci. Guru je nezbytný, protože mysl je vychytralá a ego je mechanismus, který sám sebe neustále udržuje v pohybu. Je neschopné a neochotné přesáhnout sama sebe svou novou formou. Člověk tedy potřebuje vedení od druhého člověka, který prošel tím samým procesem a který věrně došel až do cíle cesty a může nás tedy nenásilně dovést k Bohu uvnitř nás samých. Satguru Yogaswami nás učil: „Společnost velkých duší je třeba. Láska našeho satgurua si zaslouží nejvíce chvály.“

Úkol: Hledejte a získejte daršan, „svatý pohled“, od osoby, která žije duchovním životem. Poté se zastavte a pozorně sledujte, jak přítomnost této osoby zapůsobila na vaši mysl a vědomí. Óm.

Největší životní požehnání je vidět, znát, slyšet a hovořit se žijícím satguruem. Oddaný věřící padá k jeho nohám a modlí se, aby mu satguru přislíbil duchovní výcvik, ochranu a možná i iniciační obřad.


Lekce 14

Bhakti – jóga oddanosti

Hledající: Co je bhaktijóga?

Učitel: Bhaktijóga je jóga oddanosti. Spočívá ve vykonávání vnějšího uctívání, začíná se obvykle docházením na púdžu, obřadním uctíváním v chrámu, později věřící vykonává sám jednoduché obřady ve vlastní domácí svatyni. Cílem bhaktijógy je probudit ve věřícím hlubokou oddanost, srdečnou lásku k Bohu, která mění naši povahu a obměkčuje naše srdce. Věřící, který dobře praktikuje bhaktijógu, hluboce prožívá čas strávený v chrámu a vstřebává očisťující a povznášející požehnání, kterých se mu dostává od Boha při púdže.

Hledající: Co má bhaktijóga společného s meditací?

Učitel: Díky svým mnohaletým zkušenostem z výukou Gurudeva došel k závěru, že pro gurua je ztráta času, když učí někoho meditovat před tím, než v tomto člověku byla pomocí bhaktijógy probuzena oddanost. Gurudeva opakovaně zjistil, že výsledky dosažené při meditaci jsou neudržitelné bez zakořenění oddanosti v daném člověku. Jedním z důvodů je to, že při meditaci se zaměřujeme spíše na naše podvědomí, včetně nevyřešených rodinných problémů a problém našeho vlastního ega. Uvědomění si těchto problémů může být dost zneklidňující. Pokud se nám daří v bhaktijóze, pak nás požehnání, které cítíme v chrámu, povznášejí a utěšují při náročných životních situacích. Pokud tomu tak není, pak pro nás může být obtížné čelit podobným problémům a může to vést až k tomu, že úplně přestaneme s pravidelnou meditací. Yogaswami nám řekl: „V hlubinách svého srdce opatrujte Boha. Vše na celém světě je v rukách jeho vůle.“

Úkol: Do košíku nebo do misky nasbírejte jedenáct květin. Vyberte obrázek nebo sošku boha Ganéši, která vás inspiruje. Obrazu obětujte vždy jednu květinu při zpěvu mantry Óm Šrí Ganéšája namah. Představte si, jak vám Ganéša žehná, a prociťujte, jak k němu proudí vaše oddanost. Óm.

Muž se svou ženou padá k nohám chrámové podobizny Šivy. Tento úctu vyjadřující pozdrav potlačuje ego, posiluje pokoru a otevírá dveře k vzájemnému vztahu mezi věřícím a tím, koho zbožně uctívá.

Výtah z učení Satgurua Sivaya Subramuniyaswamiho

Ilustrace © A. Manivel